Szanowni Państwo,

Oferujemy przeglądy kominiarskie oraz inwentaryzacje zgodnie z :

– Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniutermomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.)

– Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

Cena przeglądu kominiarskiego oraz inwentaryzacji wynosi 250 zł brutto. W przypadku jeśli właściciel posiada kartę dużej rodzinny koszt usługi wynosi 175 zł brutto. Przegląd kominiarski jak i również protokół z przeglądu jest wystawiany w systemie https://zone-sso.gunb.gov.pl/ . Dostęp do protokołu mają Nadzór Budowlany oraz ubezpieczyciel. Koszt przeglądu kominiarskiego jeśli ktoś posiada już zrobioną inwentaryzację wynosi 125 zł brutto a z kartą dużej rodzinny 100 zł brutto. Nie można wykonać samego przeglądu kominiarskiego jeśli nie została zrobiona inwentaryzacja.

Pragniemy również zwrócić uwagę aby pamiętać o:

§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

Czynności kominiarskie

1.W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1)od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3)od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2.W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3.Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4.Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Dodaj komentarz